Banka Promosyonu

2007/21 Nolu Başbakanlık Genelgesinin 4 üncü maddesinde; “Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır. Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur. Bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yıl içinde yapılan harcamalar merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilecektir.”ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca, bu Genelgenin 6 ncı maddesinde; “Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokoller sürelerinin bitimine kadar geçerli olacaktır.” ifadesine, 7 nci maddesinde ise; “Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiği zaman Banka Promosyonlarının;

1- Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilkedir.

2- Toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir.

3- Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır. Burada da görüleceği üzere, üst yönetici tarafından promosyonların kullanımına ilişkin esas ve usul belirlenmesi gerekmektedir.

4- Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur.

5- Bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yıl içinde yapılan harcamalar merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilecektir.

6- 20.07.2007 tarihinden önce imzalanan banka protokolleri gereğince alınacak promosyonların harcamasında da bu Genelge hükümleri aynen uygulanacaktır. Zira genelgede protokollerin, sürelerinin bitimine kadar geçerli olacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bu emir, kurumların harcama konusunda da genelge hükümlerine tabi olmadığına anlamına gelmemektedir.

SORU VE CEVAPLAR

1- Personelin aylık ve ücretlerinin ilgili bankadan ödenmesi karşılığında verilen banka promosyonları üst yöneticinin keyfine göre harcanabilir mi ? Bu promosyon örtülü ödenekmidir?

Genelgeye uyulması zorunludur ve örtülü ödenek değildir. Ayrıca yapılan harcamaların nasıl yapılacağına ilişkin mutlaka esas ve usul belirlenmelidir. Anlaşmaların, genelgenin yayımından önce yapılmasının, esas ve usul belirlenmemesine bir mazeret olması mümkün değildir.

2- Bakanın veya daha alt düzey bürokratların makam odasının yeniden dizaynı ve tefrişi için kullanılabilir mi?

Kesinlikle kullanılamaz. Her şeyden önce bu paralar memurların hakkıdır. Genelge harcamaların nasıl yapılacağını net bir şekilde açıklamıştır. Yapılacak esas ve usullere makam odası yapılacağına ilişkin bir hükümde konulamaz.

3- Bakana veya daha alt düzey bürokratlara kiralanan makam aracının kira ödemesi ve diğer harcamaları için kullanılabilir mi?

Kesinlikle kullanılamaz. Kamu kurumlarının araç kiralaması için nasıl bir yöntem kullanacakları belirlenmiştir. Memurların ortak kullanım alanları için harcanacak paraların makam aracı kiralaması için kullanılması kesinlikle yaptırım konusu olacaktır. Diğer yandan, kimlerin makam aracı kimlerin hizmet aracı kullanacağı da belirli kurallara bağlanmıştır.

4- Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilmezse ve aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilmezse bunun bir yaptırımı varmı? Bu durum etik ilkelere aykırımı dır?

Yapılan harcamaların ilan panolarında duyurulması şeffaflığın olmazsa olmaz kuralıdır çünkü, harcanan para memurun hakkıdır ve hakkı olan paranın nerelere harcandığını bilme hakkı vardır. Ayrıca aksi davranışların yaptırımı vardır.En basit yaptırım kurumlarca belirlenen usul ve esasların kasden ihlalidir ve aylıktan kesme cezasını gerektirir. Aksine davranışlar ayrıca etik ilkelere de aykırıdır. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet edilebilir.

5- Banka promosyonlarının harcanmasında, harcama yapılıp faturanın bankaya ödenmesi için gönderilmesinden başka bir prosedür varmıdır?

Hayır yoktur. Bu durum keyfi uygulamaları tetiklemektedir. Nasıl olsa kimse faturayı görmüyor ve istediğim yere harcama yapabilirim mantığını geliştiriyor. Ama vicdan sahibi idarecinin bu paranın gariban memurun hakkı olduğunu bilmesi gerekmektedir ve harcanan her kuruşun hesabının sorulacağının bilinmesi gerekmektedir.

6- Kamu kurumlarının bu konudaki genel davranışı nasıldır?

Genel davranış istisnalar hariç genelgeye aykırıdır.

7- Memurlar nasıl hareket etmeliler?

Öncelikle memur sendikaları harcanan banka promosyonlarının nerelere harcandığına dair bilgilerin ilan panolarına asılmasını talep etmelidir. Bu panolarda, ne kadar banka promosyonu alındığını ne kadarının memurlara dağıtıldığını ve kalan paranın ne kadar olduğunun belirtilmesini talep etmelidirler. Sivil toplum örgütü olarak mensuplarının haklarını sonuna kadar savunmalıdırlar.
GENELGE

2007/21

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Maliye Bakanlığının mezkur Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmesine devam edilecektir.

2- Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.

3- Bankalar ile yapılacak protokollerin süresi iki yıldan az beş yıldan çok olmayacaktır.

4- Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır. Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur. Bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yıl içinde yapılan harcamalar merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilecektir.

5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir.

6- Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokoller sürelerinin bitimine kadar geçerli olacaktır.

7- Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir.

Uygulamaların yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Başbakanlık tarafından 04.08.2008 tarihinde yayınlanan genelge ile 20 Temmuz 2008 tarihli banka promosyonu genelgesinin 5. maddesi değiştirilmiştir.

Önceki Hali: "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir."

Yeni Hali : “Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.”

arkadaşlar kurumunuza resmi

arkadaşlar kurumunuza resmi dilekçe verin
o zaman promosyon alıyorsunuz yönetmelıkte sonra göreve başlayanlar içinmde ödenir deniyor.

bende 2009 martta atandığım

bende 2009 martta atandığım hastaneden promosyon alamadım ben başlamadan 9 ay önce dağıtılmış yeni gelnelere yok dediler bu yılda becayiş yaptım geldiğim hastanede 5 ay önce dağıtılmış promosyon burdada yeni gelenlere yok dediler bende tüm personel gibi aynı bankadan maaaş alıyorum ama nedense promosyon yok.diğer hastanede bekledim şimdi burdada 2,5 yıl beklemen lazım diyolar ne yapmalıyım

promosyon parası

ben de 1 yıl önce 22 yıllık ebe iken yaş haddinden beklemek üzere görevden ayrıldım şimdi emekli olmam için 2.5 yıl var ben bu promosyon parasını nasıl alabilirim bilgi verirseniz sevinirim....

Promosyon ödemesi hakkında bir soru.

Merhaba, ben atama dolayısıyla Eskişehir'den Bandırma ilçesine gelmiş olan bir sağlık personeliyim.Burada göreve başlayalı 4 ay oldu ve henüz maaş almış olduğum bankadan bir promosyon ödemesi almadım. Yetkililere sorduğumda 5-6 ay kadar önce 2 yıllık promosyon ödemesinin toplu olarak dağıtıldığını ve benim o tarihte burada göreve başlamamış olduğum için promosyon ödemesi alamayacağımı öğrendim. Bu husustaki mağduriyetimi nasıl giderebilirim konu hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum.

AYNI SORUNLA BİZLERDE

AYNI SORUNLA BİZLERDE KARŞILAŞTIK,ÇÖZÜM BULDUYSANIZ YAZARSANIZ MEMNUN OLURUM .

banka promosyonu caiz mi?

banka promosyonu almak , kullanmak caizmidir.

eksik ödemelerle igili

eksik ödemelerle igili düzeltmeler için sgk haziran ayının sonuna kadar süre uzatımına gitti.haziran ayından sonra yeni liste yayınlanacak olup eğer bu listede adınız yoksa dava açma hakkınız doğacaktır.ama umuyorum yayınlanacak olan dağıtım listesinde bir problem olmaz.

promosyon paralarını alamamak

merhaba ben kamu işçiisyim 11 yıldır aynı işterinde çalışmaktayım çalıştığımız kurum bu tarihe kadar(15/03/2009) biz işçilere promosyon paralarını ödemedi yalnız biraz önce belirtmiş olduğum tarihte 15/05/2009 bizlere promosyon adı altında 140 TL ödeme yaptı bizler geçmişte ki alacaklarımızı nasıl alabiliriz hakkımız aramaya kalksak sesimizi çıkarsak işimizden olmaktan korkuyoruz ve sessiz kalıyoruz bu konularda . bizlere bir çıkar yol gösterirseniz seviniriz şimdiden teşekkür ederim saygılarımla KENAN YILMAZ

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·