18 Yaş altı ücretsiz muayene

18 Yaşından Küçük Çocukların ücretsiz muayenesi için Eğer herhengi bir sosyal güvenceniz yoksa mutlaka SGK dan işlem yaptırmalısınız.SGK ya uğramadan hastanede muayene olmaya gidilirse problemle karşılaşma ihtimaliniz var.Her halükarda 18 yaşın altındaki çocukların tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.

18 Yaşından Küçük Çocukların GSS Hakkı ve Yapılması Gerekenler

Genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşın dolduğu tarihe kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaklar.

18 yaş altında olma kapsamında GSS’li olamayacaklar

Aile içinde kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan aile bireyleri ile sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin çocukları ile bizzat kendisi zorunlu sigortalılıktan dolayı GSS’li olan çocuklar sırf 18 yaş altı vatandaş oldukları gerekçesiyle tanınan genel sağlık sigortasından yararlanamayacaklar.

Ailesinin kesesinden GSS’li olacak 18 yaş altı çocuklar

Ana ve babası genel sağlık sigortalısı olanlar, 18 yaşını dolduruncaya kadar ayrıca bir işleme gerek olmaksızın ana veya babalarından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak GSS’li olacaklar.

Genel sağlık sigortalısı olması gerektiği halde tescili yapılmamış olan ana ve babaların çocukları, sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarih itibariyle ana ve babalar genel sağlık sigortasına tescil edilecek ve bu çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar ana ve babalarından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak GSS’li sayılacaklar.

Primleri Devletçe ödenecek çocuklar

Bakmakla yükümlü kişi olarak genel sağlık sigortalısı olan ana ve babaların 18 yaşın altındaki çocukları, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olanlar kapsamında tescil edilerek primleri devlet tarafından ödenmek üzere GSS’li olacaklar. Örneğin çalışan oğlu (A)’nın bakmakla yükümlü olduğu babası sıfatıyla GSS’li sayılan kişinin 18 yaşından küçük diğer çocuğu (B) primi Devlet tarafından ödenen genel sağlık sigortalısı olacak.

Genel sağlık sigortasına ilişkin primlerini ödemeyen ana ve babalar nedeniyle sağlık yardımlarından faydalanamasalar da bu ana-babaların bakmakla yükümlü oldukları 18 yaşından küçük çocukları, primleri Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.

Ana ve babasız 18 yaşından küçük çocuklar primi Devlet tarafından ödenmek üzere, genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Ana ve babası olmadığı halde korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmayan 18 yaşından küçük çocukların bu genel sağlık sigortalılıkları, varsa kanuni temsilcisi, yoksa yakınları tarafından SGK’ya başvurmaları veya SGK’ca bu durumun tespiti halinde tescil edilecek.

Yeni doğan çocuklar

Nüfus kayıt işlemleri yapılıncaya kadar yeni doğan çocuğa ilişkin gerekli işlemler; öncelikle anasının üzerinden, ana ölmüş ise babasının üzerinden, ana ve babası ölmüş ise yakınları veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alındığı tarihe kadar, ölen ana üzerinden yapılacaklar. Ancak bu süre, sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekli azami otuz günlük süreyi geçemeyecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Salih BİLİCİ/ANTALYA – 01.02.1987 tarihinde başlayan ve bugüne kadar devam eden Bağ-Kur sigortalılığınızdan önce 18 yaşından büyük iken geçen ve Bağ-Kur sürelerinizle çakışmayan bin 840 gününüz bulunduğundan 50 yaşınızı dolduracağınız 01.06.2013 tarihinde 4/b sigortalısı (Bağ-Kur sigortalısı) olarak emekli olabilirsiniz.

Gülçin GÜRPINAR – 15 yıl Emekli Sandığı hizmetinden sonra 3 bin 700 gün SSK primi ödediğiniz için SSK’dan emekli olmanız yasaya uygun olanıdır.

1- Genel sağlık sigortalılarının çocukları, ana ya da babalarının sigortalı
olup olmadıklarına bakılmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımlarından
yararlandırılacaklardır. Yani Muayene olabiliyor.

2- Sağlık Uygulama Tebliğinin

25.2. Fatura Düzenlenmesi
25.2.1. MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi

MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan tüm kişiler için, her ayın başı ile sonu arasında verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin hem kendi sistemleri üzerinden Kurum adına basılı olarak hem de MEDULA sisteminden elektronik olarak; tek bir fatura düzenleyeceklerdir.
Ancak, Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin tamamı inceleneceğinden;

a) Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında her hasta için ayrı ayrı,
b) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere ve MEDULA sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel,
c) Sağlık yardımlarından yararlanmak için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayanlardan;
1) Geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı ile müracaat eden kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (MEDULA sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar) manuel,
2) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,
3) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tespit edilen kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,
4) Acil haller nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir) manuel,
5) Koruyucu sağlık hizmetleri nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (sadece koruyucu sağlık hizmeti bedelleri ödenir) manuel,
6) Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlara ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (sadece analık sebebi ile sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir) manuel,
d) Kemik iliği, kök hücre nakilleri, ekstrakorporeal fotoferez tedavisi, hiperbarik oksijen tedavileri, radyofarmasötik ajan kullanılarak yapılan tetkik ve tedaviler, ağız protez tedavileri için ayrı ayrı,
e) SUT’un (1.2.4.) numaralı maddesinin b, c, ç, d, e, f, ve ğ bendlerinde ve (1.2.8.) numaralı maddesinde sayılan kişilerden T.C. kimlik numarası bulunmayıp sayılan maddelerde belirtilen Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere (MEDULA sisteminden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar manuel),
f) MEDULA sisteminden kaynaklanan ve Kurumca kabul edilen nedenlerle müstahaklık sorgulaması yapılmadan işlemleri yürütülen ve daha sonrasında sağlık kurumunca yapılan sorgulama sonucu müstahak olmadığı tespit edilen kapsamda yer alan kişilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin faturaların ayrı ayrı,
düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu maddelerde 18 yaş yer almadığından ssk yada bağkur hastasını nasıl fatura ediyosak aynı olacağı sonucu çıkıyor.

ben

ben 16 yaşındayım. özel hastanede muayene olurken aynı ücreti mi ödeyeceğim. nasıl olacak? bilgi verir misiniz?

selam ben 17 yaşındayım.ne

selam ben 17 yaşındayım.ne annem nede babamın bı sağlık güvencesi yok.Ben devlet tarafından sıgortalı sayılır mıyım ? Ermenı hastanesı cildiye bölümüne gitsem benden ücret alırlar mı alırlarsa kaç para alırlar ? lütfen yardım edin.

HAKSIZLIK

BAŞIMIZDAKİLERE SESLENİYORUM
MİLYONLARCA İNSANIMIZ SÖMÜRÜLÜYOR VERGİLERLE
YASALAR KANUNLAR HEP DEVLETDEN YANA.
SİGARA YASAĞI GEDLİ.İÇİREN VAR İÇİRMEYEN VAR İÇİRENİN İŞLERİ İYİ İÇİRMEYENİNKİ KÖTÜ KİM KONTROL EDİYO .EDİYOLAR AMA NASIL EDİYOLAR GEL BİDE BANA SOR.ADAM İNTERNET CAFEYE GİRİYO SİGARA İÇEN VARMI DİYE KONTROL EDİYO YANINDA KARŞISINDA KAVEHANE VAR EDMİYO.GORSEDE ES GECİYOR.
SGK SAOLSUN HASTA OLSAKDA OLMASAKDA HASTANEYE GİDSEKDE GİDMESEKDE MECBURİ SİGORTALIK ÇIKTI BASIMIZA NASIL YATIRICAZ,OLSA ZATEN SİGORTALARIMIZI BAĞKURUMUZU YATIRIRIZ.ŞU KIŞ GÜNÜ ADAM EVİNE KÖMÜR ALAMIYO ODUN ALAMIYO KOMBİ TAKTIRAKCAK TAKTIRAMIYOR,ADAM İŞSİZ KALMIŞ EVİNDEN ÇIKARTILIYOR KİRA ÖDÜYEMEDİĞİ İÇİN NE OLACAK BÖYLE MİLYONLARCA İNSANIMIZ BU DURUMDA NEDEN HİÇ KİMSE BİZ VE BİZİM GİBİLERE YARDIM EDMİYOR.BAŞIMIZDAKİLER NEDEN SÖMÜRÜCÜ KANUNLAR KURALLAR ÇIKARTIYOLAR.BELEDİYE BAŞKANLARI KALDIRIM KALDIRMAKDAN YADA DÖŞEMEKTEN BAŞKA BİŞEY BİLMİYOLAR HER GELEN BELEDİYE BASKANI KALDIRIMLARI KALDIRIYOLAR TEKRAR DÖŞÜYOLAR BOŞ YERE MASRAF ONU YAPACAĞINA YOLLARINI DÜZELTSENE ÇUKUR DOLU MAHALLE ARALARI
ALLAH BAŞIMIZDAKİLERİ BİZİ BU DURUMLARA DÜŞÜRENLERE AKIL FİKİR VERSİN. İŞİMİZLE ,EKMEĞİMİZLE ,HAYATIMIZ LA OYNUYANLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUM.BU DUNYA KIMSEYE KALMAZ. BUNCA İNSANIN GUNAHINA GİRİYOLAR ,ÖBÜR DÜNYADA BUNLARI NASIL ÖDÜCEKLER. OMEZARDA RAHAT UYAYABİLCEKLERMİ BİLMİYORUM.
ALLAH ZOR DURUMDA OLAN HERKESİN YARDIMCISI OLSUN.ALLAHIM ZOR DURUMDA OLANLARI KORU ,DARDA BIRAKLMA YARABBİM.AMİN....

dövlöt bize bahmiyiY

dövlöt bize bahmiyiY

eczane

slm benim çocuklarım 18 yaş altından yararlanıyor bugun muayene oldular ilaçta yazılmış eczane ilacın parasının tamamınımı alırlar acaba yüzdasinimi alırlar

merhabalar

ilk eşimden iki çocuğum var. çocukların velayeti bende. babaları üzerinden yeşil kartları vardı. vizesi dolduğu için muayene olamıyorlar. bende sgk ya gittim kaydetmek için ve görevli memur bana, babada yeşil karne olduğu için sgk lı yaptıramazsın dedi. ne yapmam gerekiyor e postama cevap verirseniz sevinirim. teşekkürler.

aynı sorunlar bendede var 5

aynı sorunlar bendede var 5 ay önce yaptırdığım sigorta kapsamına giren 7 yaşında bir oğlum var gelir testi için kaymakamlıktan bir yazı geldi bana illaki yaşl kart çıkartın dediler ben çocuğuma baksın yeter dedim purosedür böyle dediler yeşil karta başvurmadım bir zaman sonra telefon çaldı ve yeşil karta baş vurmazsam bana ceza geleceği söylendi bunun üzerine yeşil karta gittik ordan şöyle birşey dediler siz gelin 30 lira ödeyin size devlet baksın kabul ettik ama parayı ödeyemedik evimize tam877 lira geldi şimdi bunu nasıl ödiyeceğimi bilmiyorum yetkililere sesleniyorum sesimi duyuyosanız epostama mesaj atın

yetkili varsa epostama mesaj

yetkili varsa epostama mesaj attım 877lira banada geldi ne yapcağımı şaşırdım 5 ay önce yaptırdım bukadar para geldi neden bana cevap verecek yetkili arıyorum

18 yaş altı muayne

ben cocukları unversıteye goturdum bakamdılar her kafadan bır ses gelıyor 18 yas altı cocukların muayne edılecek dedıler yalan kardesım bakmadılar yok oyle bır sey benım sıgortam durdu bakmadılar sıgortam calısırken baktılar adı 18 yas altı oldu ınanmıyorum su anda bos gezıyorum ıs bulamıyorum bulsam bıle 1 ay gecec ek sıgortadan oyle baksınlar

kanun çıkaran devletin kanunsuzluğu

sözde çıkan kanunlar vatandaşın daha rahat vede düzenli bir yaşam sürmeleri için hahahahahahah güldürmeyin siz kendinizi kandırırsınız ancak,,,,şimdiki hükümet kendilerine oy verenleri bile hiçe sayarak her çıkardıkları kanunlarla vatandaşını iyice köşeye sıkıştırıp hayatından bezdirerek kendisine muhtaç ve köle etmek çabasında,,,parası olan için sorun değil çıkan kanunlar,,,,ya olmayan ne yapsın devletin mutfağının kapısında bekleyecek atılacak olan artığı kim kaparsa karnını doyuracak mantık bu,,,zengin hep zengin ,fakir hep fakir,,,yani eziliyorduk hep ezileceğiz,,,vede bu kafayla ezilmeyede mahkumuz,,,benim için kanun çıkarılmış hehehehhehe uygulanmadıktan takip edilmedikten sonra banane ,,,,

iyi akşamlar benim çocuğum

iyi akşamlar benim çocuğum hasta ne yapabilirim
amabakurumuz yok ne yapabiliriz.

18 yaş altı çocuklar

herkez soruyur ama cevap varmı kimse cevp dömüyor eeee burası türkiş burda yapacak bişi yok artık devlet hastaneleri ücret almıcak dedi başbakanımız ama ne değişti ama doğru hastane almıyor ama ezzane alıyor ne anladık biz bu işten. sağ cebime değil soldan ver yani değişen bişey yok kardeşim onlar çoban biler koyun

benim ssk m devam etmiyor 10

benim ssk m devam etmiyor 10 yaşındaki çocuğum sık sık hastalanıyor durumum iyi olmadığı için götüremiyorum 18 yaş altındaki çocukların devlet tarafından ücretsiz muayene ediliyormuş bende faydalanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor

14 yaşında kızım var ameliyat olması gerekiyor ve bağkur borcumu

var ve 18 yaş altından nasıl yararlanabilirim

18 yaş altı

cocugumu 18 yaş altı sigorta yaptırdı şimdi sigortalı işe girdim iptal ettirmem gerekiyormu yoksa otamatik benim üzerime geçiş oluyormu cezası varmı

cocugum 18yas altı

cocugum 18yas altı hastanelerden nasıl muahayene olabilirim

18 yaas altı muayene nasılş

18 yaas altı muayene nasılş yapılır

18 yas altı

şu an hiç bir sosyal güvencem yok.küçük kızımın en kısa zamanda ameliyat olması lazım.18 yaş altı sgk faydalamak istiyorum.ne yapmam gerekiyor.ayrıca ilaç ve diğer masraflar daha sonra bizden istenecekmi.saygılarımla

14 yaşındayım hastane gidik muayane için 15 tl verdik

ben hastane gitim muane için 15 milyon verdik neden 18 yaş altında yararlanamadı nasıl yararlanırım

10 yaşında oğlum var dünyagöz

10 yaşında oğlum var dünyagöz hastanesinde tedavi görüyor 6 ay işsiz kaldım 16. marttan beri çalışıyorum oğlumu kontrole götüreceğim. oğlum sağlık hizmetinden faydalanabilirmi

sgk

merhaba ben çiğdem duran 3 yaşında bir kızım var ve her hangi bir sağlık güvencemiz olmamasına rağmen yaklaşık bir hafta önce sosyal güvenlik kurumundan gelen bir karara göre kızım artık 0-18 yaştan yararlanamayacak nedenini öğrenebilirmiyiz...

0-18 yaş arası sağlık sorunu

sgk. lıyım 10 yaşında çocuğum var. çocuğumu köpek ısırdı kuduz tedavisi uygulanıyor ilk aşısını yaptılar diğer aşılarını yaptıramıyorum sigortam yatmıyor diye çocuğumu muayene ettiremiyorum benden aylık 30 ile 60 tl yatırmamıistiyorlar ancak eşim ve çocuğum ozaman sağlık tan faydalanabilirmiş. Bu nasıl bir mantıkki sağlık ayaklar altına alındı.başbakan tv.ye çıkıyor 0-18 yaş arası ücretsiz tedavi olacak diyor hastaneye gidiyoruz çocuğa muayene sırası bile vermiyorlar.bu hükümet insanlığın anasını belledi hala tv ye çıkıp utanmadan milletin gözüne baka baka konuşuyorlar yüssüzlüğün bölesine pessss

merhaba benim 2 çocuğum var

merhaba benim 2 çocuğum var ama sigortamız yok hastaneden 18 yaşaltı sigortasından faydalanamıyorum kaydın düşmüş dediler evraklarımı hazırladım ama kabul edilmemiş asgari gelirin üstünde olduğu için prim ödemem gerekiyormuş gerçekten böyle bir prim varmı aylık (73 lira)lütfen hemen cevaplarmısınız

sgk

MERHABA BAKANIM BEN bartından YAZIYORUM. SİZE YAZMA NEDENİM 2009.7 AYINDA ÇOCUĞUMU BARTINA HASTANEYE GETIRDIM AYAK USTU TEDAVİ GÖRDÜ OZAMAN SAĞLIK GÜVENCİMİZ YOKDU OLMADIĞINDAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDU İÇİN 18 YAŞ ALTINDAN YARARLANDI. BUGÜN BANA BİR KAĞIT GELDİ SGK BORCUM OLDUNU SÖLEDİLER 1.300 YTL CİVARINDA GİDDİM SORDUM BU NEYİN NESİ DEDİM BANA DEDİKLERİ 2009.7 AYINDA COCUĞUNUZU HASTENEYE GETIRMISINIZ 18 YAŞ ALTINDAN YARARLANMIŞ DEDİLER BİZDE SENİ OZAMANDAN TESCİL ETMİŞİK DEDİLER HERAY 175 YTL İŞLEMİŞ DEDİLER SADECE SAĞLIKDAN YARARLANMAK İÇİN ŞOK OLDUM OLE DIYINCE YAPACAK HİÇ BIRSEY YOKMUS SANA YEŞİL KART İÇİN UYARI GELDİMİ DEDİLER BENDE GELDİ DEDİM EEE NEDEN TESCİL ETTİRMEDİN DEDİLER BENDE DEDİMKİ GELSE NE OLUCAK YEŞİL KART UYARISIDA BUNDAN 2 HAFTA ÖNCE GELDİ ZATEN DEDİM EN FAZLA 300 EKSIK CEZA YEMIS OLURDUM DEDİM YAPACAK BISI YOK DEDİLER BAKANIM ZATEN YEŞİL KARTIM OLSAYDI 18 YAŞ ALTINDAN YARARLANDIRMAZDIM ÇOCUĞUMU NEDEN 18 YAŞ ALTI DEVLET SIGORTALI YAPIYOR ZATENDE KIMSE COZEMEDI BU CIKARCAKLARINI ZATEN DURUMU IYI OLMAYAN YEŞİL KART CIKABILIYOR GEREK YOKKİ 18 YAŞ ALTI SIGORTALIYA BİZİDE BİLGİLENDIRMEDILER HASTANEDEN BİZDE ZANNEDIYODUK COCUKLAR DEVLET TARAFINDAN 18 YASINAKADAR SIGORTALI MÜMKÜNSE BAKANIM BİR YARDIM EDİN SADECE BEN DEĞİLMİŞİM BARTINDA BENİM GİBİ YÜZLERCE İNSAN VARMIS OLE DEDİLER SİZDEN BANA YARDIM ETMENİZİ İSTİYORUM VEKİLİM BUNUN ÜSTÜNE NASIL GİDEBİLİRİM ADAM HERSEY ACIK DIYOR YASALAR BOLE DIYOR SİGORTADAKI ADAM BİZİ NEDEN COK BİLGİLENDİRİYORLAR HALA 175 YTL HER AY İŞLİYO .
BAKANIM YARDIMIZA İHTIYACIMIZ VAR BUNU ODEMESSEN DURDURMASAN YARIN BOIRGUN HİÇ ODEYEMEZ HALE GELIRSIN DEDİLER NE OLUR BIR YARDIM SADECE BEN DEĞİL BARTINDA COK INSAN VARMIS OLE BANA EDECEĞİNİZ YARDIM BELKI OBURKULERINIDE çare OLUR SAYGILARIMLA CEVABINIZI BEKLIYORUM EN KISA ZAMANDA TELEFON NUMARAM

Lütfen yardım

6 yaşında kızım rahatsızlandı. İstanbul Maltepe de oturmaktayım.Bizim sağlık sigortamız yok. Maltepe Üniversitesi hastanesine götürdüm .18 yaşından küçük olduğu için bu kanundan faydalanmak istiyorum dedim. Bana SSK gidip kayıt yaptırmanız gerekli ve onlarında onaylamaları gerekli olduğunu söylediler. Bu işlemi yaptırmak zaten çok zaman alacağı için yaptıramadım ve kızımıda muayane ettiremedim. Bu nasıl bir iş hastanelere talimat gitmedimi bununla ilgili. Devlet güzel kanun çıkarıyor ama uygulatamıyor diye düşünüyorum. Konu ile ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.

merhabalar ben ıstanbuldan

merhabalar ben ıstanbuldan hılal ben ve kız kardeslerım muayene olamıyoruz 18 yasından kuçuk olammıza ragmen acaba ne yapabılırız nasıl muayene olabılırz

başka il

ben şanlıurfada yaşan bir 17 yaşındaki gencim.. dudaktan estetik ameliyat olcam dudağım sounlu olduğu için.. ben şanlıurfada değilde istanbulda yapsam olabilirmi..?

amerıkada ol orada daha ıyı

amerıkada ol orada daha ıyı yapıyorlar. urfanın neyı hosuna gıtmedı la.

benim bagkur borçum var 10

benim bagkur borçum var 10 yaşındaki çocugum nasıl faydalanabilir hastaneden ilaç bunu söylermisiniz

BAĞKURA BORCUNUZ OLSA BİLE

BAĞKURA BORCUNUZ OLSA BİLE BAĞKUR 18 YAŞ ALTINA KADAR BAKIYOR FAKAT YETERKİ VİZESİ GEÇMEMİŞ OLACAK...

çocugum 18 yas altı hastanelerden muayene olmam için sigortaya b

cocugum 18yas altı hastanelerden nasıl muahayene olabilirim

hastalık

tedavi

iyi günler ben bahkur ödü

iyi günler ben bahkur ödü yorum bagkura borcumvar 5 yasında cocugumvar saglıktan nasıl yararlana bilirmi

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·